Державна реєстрація земельної ділянки в державному земельному кадастрі

Особливості державної реєстрації земельної ділянки в державному земельному кадастрі (ДЗК)

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, державна реєстрація земельної ділянки являє собою внесення до Державного земельного кадастру ідомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Відповідно до порядку ведення Державного земельного кадастру № 1051 (від 17.10.2012р.) державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складання документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку.

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування державним кадастровим реєстратором територіального відділу Дергеокадстру України, яке є держателем Державного земельного кадастру і здійснює функцію його ведення.

Порядок державної реєстрації земельної ділянки

Закон України “Про Державний земельний кадастр”, а також Порядок ведення Державного земельного кадастру передбачає наступну процедуру державної реєстрації сформованої земельної ділянки. 

Так, державна  реєстрація  земельних  ділянок  здійснюється  за заявою:

  – особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою,  що є підставою для формування  земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

– власника земельної  ділянки користувача  земельної  ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

– органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

 – заява  за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері земельнихвідносин;

– оригінал погодженої документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації) (пп. 69 і 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру);

– документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;

– документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним  листом  з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Згідно з п. 70 Порядку державний кадастровий реєстратор у момент надходження до нього заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом з доданими до неї документами перевіряє:

– повноваження особи, що звернулася за внесенням відповідних відомостей до Державного земельного кадастру;

– наявність повного пакета документів, необхідних для внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

– розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

– придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

У разі звернення за внесенням відповідних відомостей неналежної особи або подання заявником неповного пакету документів та/або розташування земельної ділянки, що формується, на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора Державний кадастровий реєстратор відмовляє такій особі у прийнятті заяви безпосередньо у момент її подання або у день надходження рекомендованим листом із зазначенням рекомендацій щодо усунення причин, що є підставою для такої відмови, та, за потреби, найменування і місцезнаходження органу, до повноважень якого належить внесення відомостей про земельну ділянку.

Згідно зі п. 72 Порядку ведення Державного земельного кадастру, державний кадастровий реєстратор, прийнявши заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, зобов’язаний у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня  її  прийняття, перевірити її та всі подані документи.

Вирішальне значення у процесі перевірки якості виконаних землевпорядних робіт щодо формування земельної ділянки має перевірка геопросторового її розташування на кадастровому плані з метою з’ясування питання про те, чи не накладатиметься земельна ділянка, що формується, на вже сформовані земельні ділянки.

Для цього державний кадастровий реєстратор протягом 14 – денного строку має перевірити не лише додані до заяви паперові документи, а й електронний документ (ст. 23 Закону “Про Державний земельний кадастр”).

Зокрема, у процесі такої перевірки з’ясовується відповідність електронного документа:

– даним Державного земельного кадастру (геодезичній та картогра–фічній основам, даним кадастрових карт (планів);

– вимогам до змісту, структури і технічних характеристик такого доку–мента;

– даним документації із землеустрою та оцінки земель (пп. 73 – 74 Порядку)

У разі невідповідності електронного документа вищезазначеним вимогам, Державнй кадастровий реєстратор складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення його перевірки (за формою згідно з додатком 16 до Порядку).

У протоколі проведення перевірки електронного документа зазначаються:

– дата та номер протоколу;

– реєстраційний номер заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

– вид та назва документації із землеустрою;

– відомості про замовника документації із землеустрою;

– відомості про розробника документації із землеустрою;

– відомості про невідпо-відність даних електронного документа вимогам Порядку;

– викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністратив–но – територіальної одиниці з нанесенням на ньому контурів об’єкта перевірки – земельної ділянки, що формується (доформується);

– прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, що провів перевірку електронного документа (п. 78 Порядку).

Протокол проведення перевірки електронного документа підписується державним кадастровим реєстратором, засвідчується його печаткою та повертається заявникові разом із документацією із землеустрою без позначки про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей про ділянку, що формується, до Державного земельного кадастру.

Заявникові пропонується виправити зазначені у протоколі проведення перевірки електронного документа помилки та подати документи разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки.

Слід зазначити, що за результатами перевірки державний кадастровий реєстратор повинен внести відомості до Державного земельного кадастру, тобто, здійснити державну реєстрацію земельної ділянки, або прийняти рішення про відмову у внесенні таких відомостей з наданням вмотивованої підстави.

Якщо перевірка документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та електронного документа підтвердила їх відповідність встановленим вимогам, Державний кадастровий реєстратор:

– за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить електронний документ та відомості, які він містить, до Державного земельного кадастру;

– робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, які містять графічне зображення земельної ділянки, що формується, а також на аркушах відомостей про координати пово –ротних точок їхніх меж, частин, обмежень, угідь позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей про земельну ділянку, що формується, до Державного земельного кадастру (ДЗК);

– присвоює за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру земельній ділянці, що формується (доформується) і реєструється, кадастровий номер та відкриває Поземельну книгу (вносить відповідні записи до неї);

– виготовляє витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення до нього відомостей про земельну ділянку;

– оприлюднює на веб – сайті Держземагентства України інформацію про внесення відомостей про земельну ділянку, що формується, до Державного земельного кадастру;

– повертає заявникові документацію із землеустрою з проставленою позначкою про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до ДЗК.

Підстави для відмови у державній реєстрації земельної ділянки

Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

– розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

– подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;

– невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

– знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

У разі прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття такого рішення видає або надсилає його заявникові рекомендованим листом з описом вкладення.